Общи условия и лични данни

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на онлайн платформата sofia.rilana.bg, изцяло регулирана от ДринклабООД, ЕИК BG204295258, със седалище: гр. Благоевград, ул.”П. Яворов”№2 Д и адрес на управление: бул. Витоша 180, ет. 2, 1408 София, България, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия sofia.rilana.bg, наричана по-долу „shop-rilana”.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. sofia.rilana.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www sofia.rilana.bg  чрез която Ползвателите имат възможност за доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата sofia.rilana.bg;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка с доставка при сключените договори чрез платформата sofia.rilana.bg.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата sofia.rilana.bg;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата sofia.rilana.bg чрез интерфейса на страницата на sofia.rilana.bg, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата sofia.rilana.bg в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 3. Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 4. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата sofia.rilana.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://..... Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на български език, като договорът се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата sofia.rilana.bg  възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата sofia.rilana.bg  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата sofia.rilana.bg.

Чл. 5. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА sofia.rilana.bg 

Чл. 6. (1) За да използва sofia.rilana.bg  за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg , съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", „Вход чрез facebook“ или "Вход чрез g+", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg , за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата sofia.rilana.bg  стоки.

Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата sofia.rilana.bg  по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата sofia.rilana.bg  и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата sofia.rilana.bg ;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата sofia.rilana.bg  чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата sofia.rilana.bg  стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата sofia.rilana.bg , за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

6. Избор на способ и момент за плащане на цената.

7. Потвърждение на поръчката.


VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като в този случай заплаща 20 лева на Доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Ползвателят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

(5) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

(6) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател.

Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 11. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.


VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в sofia.rilana.bg , може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата sofia.rilana.bg  са определени в профила на всяка стока в платформата sofia.rilana.bg .

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика, в платформата sofia.rilana.bg  в профила на всяка стока в платформата sofia.rilana.bg .

(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите е от понеделник до събота.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата sofia.rilana.bg .

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата sofia.rilana.bg  преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата sofia.rilana.bg  или електронна поща.

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата sofia.rilana.bg  имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg  цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 15. (1) По отношение на стоки, които не са употребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в момента на приемане на стоката от Доставчика.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора.

Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg .

(2) Ако Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 17. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, Ползвателят декларира, че е навършил 18 години.


VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

1. Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително 4.50 лв. за доставката.

(4) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

1. Ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.

2. Ако поръчката е отказана от Ползвателя след започване на изпълнението й, ще бъдат удържани 15 лв. от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.

Чл. 19. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата sofia.rilana.bg 

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата sofia.rilana.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 20. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата sofia.rilana.bg  има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg .

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата sofia.rilana.bg  има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес sofia.rilana.bg  > вход > забравена парола.


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата sofia.rilana.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата sofia.rilana.bg  и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg  и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg .

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата sofia.rilana.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес sofia.rilana.bg  заедно с всички допълнения и изменения в тях.


XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата sofia.rilana.bg се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата sofia.rilana.bg  В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата sofia.rilana.bg  в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата sofia.rilana.bg  и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или не-използване на sofia.rilana.bg  и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата sofia.rilana.bg .

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата sofia.rilana.bg  се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата sofia.rilana.bg  и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на не-постигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 17.03.2020г.